R2R / วิจัย

ชื่อเรื่อง กลุ่มงาน อัพเดทเมื่อวันที่
ผลการเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างการใช้อัลตร้าซาวด์ร่วมกับเจลคีโทโพรเฟน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-27 10:44:04
รพ.สต.ทุ่งบุหลัง จ.สตูล ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-27 10:39:08
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองเพื่อควบคุมน้ำหนัก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-01-25 10:54:21
ประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านยาที่บริหารทางสายให้อาหาร Nasogastric tube กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:34:53
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ในเดือนรอมฎอน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:31:59
การสร้างพลังในภาคีเครือข่ายต่อผลการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:30:59
การค้นหาและการจัดการปัญหาจากการใช้ยาจากเภสัชกรเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:27:46
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลปาล์มพัฒนา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:26:08
การพัฒนาระบบคิว งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทุ่งหว้า ธัญกร เอี้ยวซิโป กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:23:30
การพัฒนากรอบพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทุ่งหว้า กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:22:50
R2R ผลการศึกษาโรคโพรงกระดูกสันหลัง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2017-12-19 14:14:08

เอกสารวิชาการ

ชื่อเรื่อง กลุ่มงาน อัพเดทเมื่อวันที่
ผลการพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานสุขศึกษาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผัง 50 ปีงบประมาณ2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-12-22 17:00:59
แผนดำเนินงานสุขศึกษาจังหวัดสตูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-11-10 10:30:51
นำเสนอแนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาจังหวัดสตูล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-11-10 10:30:04
เอกสารประชถุมตำบลจัดการเครือข่ายโควิด 19 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-07-08 08:09:04
แบบตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-06-22 16:31:44
เอกสารการประชุม 23-24 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-06-22 16:17:21
คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-06-15 11:29:15
เอกสารการประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจังหวัดสตูล.. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2020-06-15 11:28:21
ตัวอยงการวิเคราะห์หน่วยบริการสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:50:11
ตัวอยางการตอบผลการดำเนินงานสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:49:25
ตัวอย่างการตอบการดำเนินงานสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:48:52
ตัวอย่างการเขียนโครงการสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:47:53
แนวทางกรจัดทำโครงกรสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:47:03
ตัวอย่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:46:23
ตัวอยางแผนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:45:10
เอกสารเตรียมสอนปรับระดับ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-29 10:43:34
เอกสารรับการนิเทศปี62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-07-07 00:03:38
ตัวอย่างการเขียนโครงการมาตรฐานงานสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-20 14:45:41
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานสุขศึกษาผู้รับผิดชอบงานปี2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-20 14:45:01
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานสุขศึกษากลุ่มไม่ป่วยปี2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-20 14:44:24
เกณฑ์ประเมินมาตรฐานสุขศึกษากลุ่มป่วยปี2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-20 14:43:40
คู่มือมาตรฐานระบบริการสุขภาพปี2562 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-02-20 14:42:20
แบบเยี่ยมบ้านpalliative กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 17:14:44
แบบบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:59:37
แบบบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:54:23
แบบเยี่ยมบ้านinhomesss กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:47:24
แบบเยี่ยมบ้านผู้พิการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:29:53
แบบเยี่ยมบ้านวัยผู้สูงอายุ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:24:23
แบบเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:19:35
แบบเยี่ยมบ้านเด็กวัยทำงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:15:02
แบบเยี่ยมบ้านวัยเรียน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:12:06
แบบเยี่ยมบ้านวัยรุ่น กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 16:10:42
แบบเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 15:56:59
เกณฑ์ระดับความรุนแรง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 15:52:18
เกณฑ์เยี่ยมบ้าน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-05 15:44:55
การเขียนบรรณานุกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-08-02 15:50:06
ท้องวัยใส กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-05-14 10:16:03
ทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-05-14 10:13:07
เอกสารการประชุมPCC 2 เมษายน 2516 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-03-30 10:39:47
Innovation CQI R2R กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-25 21:03:07
เอกสารการประชุมวิชาการ R2R รพ.สต. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-22 09:04:59
เอกสารประชุม R2R แพทย์แผนไทย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-20 09:32:15
เอกสารการประชุมงานสุขศึกษา(14กพ61) 4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-13 10:22:29
เอกสารการประชุมงานสุขศึกษา(14กพ61) 3. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-13 10:22:02
เอกสารการประชุมงานสุขศึกษา(14กพ61) 2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-13 10:21:32
เอกสารการประชุมงานสุขศึกษา 1. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-13 10:20:41
เอกสารการ Km ครั้งท่ี2 (นริศภูวิว) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-12 09:50:17
เอกสารการ Km ครั้งท่ี1 (เลคเทอเลค) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-12 09:49:31
เอกสารการประชุมKM 2 วันท่ี 8 กพ.61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-07 09:38:06
เอกสารการประชุมKM วันท่ี 8 กพ.61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-07 09:35:44
แบบรายงานตำบลจัดการ 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-02 15:54:07
นำเสนอ อสม. อสค.61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-02 15:53:28
ตำบลจัดการ 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-02 15:52:55
แนวทาง อสม.4.0 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-02 15:52:27
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ฯ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-02 10:07:00
การพัฒนา อสม. 4.0 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-02-02 10:06:27
แนวทางการเยี่ยมมาตรฐานระบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-01-30 10:07:00
การพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-01-29 11:46:10
แบบฟอร์ประชุมกลุ่ม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-01-29 11:15:26
การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-01-29 11:14:54
HL HB หมู่บ้านปรับเปลี่ยนในตำบลจัดการปี 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2018-01-29 10:57:01

นวัตกรรม

ชื่อเรื่อง ผลงานด้าน กลุ่มงาน อัพเดทเมื่อวันที่
ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ในการให้บริการของโรงพยาบาลสตูล นวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-05-23 16:02:18
การเปรียบเทียบตัวแบบสถิติในการทานายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยปอดบวม นวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-05-23 16:01:53
ถุงหอมสมุนไพร ไล่ยุง นวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-05-23 16:01:23
อุปกรณ์ดึงนิ้วราคาปรอุปกรณ์ดึงนิ้วราคาประหยัด (Chinese finger trap)ะหยัด (Chinese finger trap) นวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-05-23 15:57:22
หืดหรือหอบ ตอบได้เลย นวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-05-23 15:56:41
ตู้บอกบุญ หยุดเสี่ยง นวัตกรรม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2019-05-23 15:56:14

หนังสั้น

ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง ผลงานด้าน กลุ่มงาน อัพเดทเมื่อวันที่